ALLERIN KULUTTAJA-ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Allerin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Allerin palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Aller Media Oy (jäljempänä ”Aller”)
Y-tunnus: 0872238-2
Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki
Puhelin: 075 328 5102 (hinta 8,4 senttiä/min, myös jonotuksen ajan)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jenna Viitanen
c/o Aller Media Oy
Puhelin: +358 9 8621 7000
Sähköposti: jenna.viitanen(at)aller.fi

3. Rekisterin nimi

Allerin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva kuluttajien asiakasrekisteri (”Allerin kuluttaja-asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoi-tamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämi-seen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Aller-konserniin kul-loinkin kuuluvien yhtiöiden ja Allerin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointi-tarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutki-mukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sel-laisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Allerin käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakastilin (esim. Suomi24) avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • nimimerkki
 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä Suomi24 Treffit -asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • rekisteröityä koskevia kuvia ja videoita
 • rekisteröidyn antama kuvaus ulkonäöstään, taustastaan, elämäntyylistään (mm. paheet ja harrastukset), arvoistaan ja lempiasioistaan
 • horoskooppi
 • motto
 • minkälaista seuraa rekisteröity etsii
 • suhdestatus
 • seksuaalinen suuntautuminen sekä uskonnollinen ja poliittinen vakaumus (rekisteröidyn suostumuksella)
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Allerin verkko- ja mobiilipalvelut sekä Allerin sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Aller-konsernin muista rekistereistä, Allerin yh-teistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Allerin yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtai-sesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Allerin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Allerin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä histori-allista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Aller myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilö-rekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsit-telyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henki-lötietolainsäädännön vaatimuksia.

Aller voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettä-vät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoi-keudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekis-teriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitä-jään.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Aller kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tie-tosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädän-nön muuttumiseen. Aller suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.