Tietosuojaseloste

ALLERIN MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Allerin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Allerin palveluita.

 

1. Rekisterinpitäjä

Aller Media Oy (jäljempänä ”Aller”)
y-tunnus: 0872238-2
Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki
Puhelin: +358 9 8621 7000

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kristina Hännikäinen
c/o Aller Media Oy
Puhelin: +358 9 8621 7000
Sähköposti: rekisteriasiat(at)aller.com

 

3. Rekisterin nimi

Allerin suoramarkkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Aller-konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Allerin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Allerin käyttötarkoitusten kanssa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

•    etu- ja sukunimi
•    yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
•    sukupuoli
•    kieli
•    suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
•    sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
•    markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin osallistuminen)
•    henkilötietojen muutostiedot

 

Rekisterissä voidaan käsitellä kuluttajista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

•    syntymäaika
•    yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. mielenkiinnon kohde)

 

Rekisterissä voidaan käsitellä yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

•    titteli
•    ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Allerin verkko- ja mobiilipalvelut sekä Allerin sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpai-lujen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Aller-konsernin muista rekistereistä, Allerin yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Allerin yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Allerin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Allerin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Aller myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Aller kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Aller suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.